Chùa Hang nổi tiếng – Tác phẩm điêu khắc đá tuyệt vời (P4)

Chùa Hang nổi tiếng, vào trong chùa thắp một nén hương, khấn bái niệm Phật trong hương khói nghi ngút, ta có cảm tưởng

Read more